New Arrival

Textbooks View allดูทั้งหมดView all

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานระดับอิสลามตอนต้น ชั้นปีที่1 ตา... Author :ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แบบเรียนอิสลามตอนต้น ชั้นปีที่1 ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนประจำมัสยิด สำหรับผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ชั้นปีที่ 1 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ สาระพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติให้รู้เข้าใจอย่างถูกต้อง สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีจริยธรรม สามารถดำเนินอยู่ได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างมีความสุข แบบเรียนอิสลามตอนต้น ชั้นปีที่1 ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนประจำมัสยิด สำหรับผู้เรียน...

Reading books View allดูทั้งหมดView all

Teaching Materials View allดูทั้งหมดView all