New Arrival

(เวอร์ชั่นภาษาไทย) คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำห... Author :สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้าว ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 3-6 เล่มที่ 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูในการสอนนักเรียนต่างด้าว ประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการเรียนรู้และเข้าใจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างด้าว การทดสอบความรู้ของเด็กนักเรียนต่างด้าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนต่างด้าว การเรียนรู้คำนิยามเกี่ยวกับ “การค้ามนุษย์” นิทานเพื่อสร้างความตระหนักในลักษณะการค้ามนุษย์ให้แก่นักเรียนต่างด้าว และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้กระทำความผิดและเหยื่อการค้ามนุษย์ คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้า...
(เวอร์ชั่นภาษาเมียนมา) คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย... Author :สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้าว ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 3-6 เล่มที่ 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูในการสอนนักเรียนต่างด้าว ประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการเรียนรู้และเข้าใจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างด้าว การทดสอบความรู้ของเด็กนักเรียนต่างด้าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนต่างด้าว การเรียนรู้คำนิยามเกี่ยวกับ “การค้ามนุษย์” นิทานเพื่อสร้างความตระหนักในลักษณะการค้ามนุษย์ให้แก่นักเรียนต่างด้าว และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้กระทำความผิดและเหยื่อการค้ามนุษย์ คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้า...
(เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ) คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์... Author :สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้าว ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 3-6 เล่มที่ 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูในการสอนนักเรียนต่างด้าว ประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการเรียนรู้และเข้าใจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างด้าว การทดสอบความรู้ของเด็กนักเรียนต่างด้าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนต่างด้าว การเรียนรู้คำนิยามเกี่ยวกับ “การค้ามนุษย์” นิทานเพื่อสร้างความตระหนักในลักษณะการค้ามนุษย์ให้แก่นักเรียนต่างด้าว และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้กระทำความผิดและเหยื่อการค้ามนุษย์ คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้า...
(เวอร์ชั่นภาษาไทย) คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำห... Author :สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้าว ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 3-6 เล่มที่ 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูในการสอนนักเรียนต่างด้าว ประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการเรียนรู้และเข้าใจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างด้าว การทดสอบความรู้ของเด็กนักเรียนต่างด้าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนต่างด้าว การเรียนรู้คำนิยามเกี่ยวกับ “การค้ามนุษย์” นิทานเพื่อสร้างความตระหนักในลักษณะการค้ามนุษย์ให้แก่นักเรียนต่างด้าว และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้กระทำความผิดและเหยื่อการค้ามนุษย์ คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้า...
(เวอร์ชั่นภาษาเมียนมา) คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย... Author :สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้าว ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 3-6 เล่มที่ 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูในการสอนนักเรียนต่างด้าว ประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการเรียนรู้และเข้าใจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างด้าว การทดสอบความรู้ของเด็กนักเรียนต่างด้าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนต่างด้าว การเรียนรู้คำนิยามเกี่ยวกับ “การค้ามนุษย์” นิทานเพื่อสร้างความตระหนักในลักษณะการค้ามนุษย์ให้แก่นักเรียนต่างด้าว และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้กระทำความผิดและเหยื่อการค้ามนุษย์ คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้า...
(เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ) คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์... Author :สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้าว ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 3-6 เล่มที่ 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูในการสอนนักเรียนต่างด้าว ประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการเรียนรู้และเข้าใจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างด้าว การทดสอบความรู้ของเด็กนักเรียนต่างด้าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนต่างด้าว การเรียนรู้คำนิยามเกี่ยวกับ “การค้ามนุษย์” นิทานเพื่อสร้างความตระหนักในลักษณะการค้ามนุษย์ให้แก่นักเรียนต่างด้าว และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้กระทำความผิดและเหยื่อการค้ามนุษย์ คู่มือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับคุณครูเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนต่างด้า...